Të Rinjtë dhe Punësimi

Synimi parësor pasi studentët të diplomohen është të gjejnë punë në fushën ku kanë studiuar. Sipas pyetësorit që ka përgatitur “Të Rinjtë dhe Sfida” (me temë “Të Rinjtë dhe Punësimi”)

50% e të rinjtë që i përkasin moshës 21-22 dhe 22 – 25 vjeç pasi diplomohen punësohen në fushën ku kanë studiuar, ndërsa 50 % tjetër punësohet ku të gjejë pasi me diplomën nuk gjen punë.

Kjo ç’ka vihet re në studim është se 100% e të rinjve nuk është penduar që kanë vazhuar studimet e larta. Ky fakt tregon se të rinjtë dëshirojnë të arsimohen dhe të kenë nje edukim të lartë pavarëisht nëse punësohen në fushën përkatëse, të studiuar ose jo.  70 % e të rinjve nuk ndihen të motivuar gjatë punës, 20 % prej tyre ndihet e motivuar, ndërsa 10% ndihet ndonjëherë e motivuar.

te rinjte dhe punesimi

Pasi të rinjtë diplomohen puna që kryejnë nuk ka shumë lidhje me degën e studiuar    (70 %), 20 % prej tyre u përgjigjën se puna nuk ka aspak lidhje, ndërsa 10% kryen punën duke u bazuar në degën e diplomuar.

Në pyetjen se c’do të dëshironin të rinjtë të ndryshohet për sa i përket tregut të punës, një pjesë e tyre mendon se tregu i punës duhet të jetë konkurrues; politikat e tregut të punës duhet të ndryshojnë; ka ardhur koha që në tregun e punës të plotësohen kërkesat për sa i përket aftësisë dhe kompetencave profesionale.

Te rinjte dhe punesimi tabelat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s